Girls Varsity Softball · Jordynne Baranello signing ceremony